Asistent pedagoga – podřadný a důležitý


V rámci inkluze jsou mezi zdravé žáky začleněni i jedinci se speciálními vzdělávacími požadavky. Těm jsou k dispozici asistenti pedagoga, kteří pomáhají žákům se zvýšenou mírou podpory ve vzdělávání. Asistenti pedagogiky nepotřebují pedagogické vzdělání. Mohou mít vysokou školu, ale také jen základní vzdělání. V současnosti je nutné absolvovat 120hodinový kurz, během kterého získají teoretické i praktické znalosti.
výuka matematiky


Kdo je to vlastně žák se speciálními vzdělávacími požadavky?


·         Zdravotně postižený žák – mentální, fyzická retardace, vady řeči, autismus, vývojové poruchy


·         Sociálně znevýhodněný žák – neznalost vyučovacího jazyka, nedostatek podpory ke vzdělávání v rodině


·         Zdravotně znevýhodněný žák – lehčí zdravotní poruchy, dlouhodobá nemoc…


Každý asistent pedagoga by měl rozumět svému svěřenci. Pokud neví nic o diagnóze dítěte, nemůže vědět, jak mu pomoci, a to se začleňováním mezi zdravé děti nepomůže. Asistenti pedagoga by proto měli být vyškoleni v každém případě, kdy se setkají u dítěte s diagnózou, která jim nic neříká. Nepochopené dítě může být frustrované a chovat se nepatřičně. Náplní práce asistenta pedagoga je pomáhat pedagogům školy při vzdělávání a výchově, pomáhat žákům přizpůsobit se školnímu prostředí a při samotné výuce. Pokud je to třeba, např. u svěřenců s těžkým zdravotním postiženým, pomáhat se sebeobsluhou.
tabulka s čísly


Co by asistent pedagoga měl umět?


·         Měl by být dostatečně schopen komunikovat s rodiči dítěte i s učitelem


·         Znát diagnózu dítěte a umět si s ní poradit


·         Asertivně jednat


·         Být trpělivý a laskavý, s dítětem jednat jako s partnerem


·         Sebevzdělávat se


·         Vědět, proč tuto práci dělá, jakou má motivaci


·         Mít základní znalosti vývojové psychologie a pedagogiky


·         Znát své povinnosti i práva


S asistentem pedagoga se můžeme setkat v mateřské školce, na základní škole, ale i na střední škole.


5 roky ago